Det sker / Lokale nyheder

Lokale nyheder

Læs lokale nyheder her på denne side - følg også med på facebook
 
Generalforsamling i FS Idrætsforening d. 26.2.2018
Niels Erik Jensen valgt som dirigent

Formandens – Flemming Lundes – beretning:

Idrætsforeningen er inde i en god og positiv udvikling. Som flerstrenget forening gør det det lettere at eksistere.
952 medlemmer – en vækst på ca. 200 i forhold til 2016.
-Fodbold: 176 medl. Har lidt udfordring med at få trænere til børnehold. Der har været mange inde stævner, som også gavner hallen. Nyt fodboldudvalg.
-Svømning: 142 med. Kører stabilt.
-Tennis: 16 medl. Det er en fordobling i forhold til 2016.
-Håndbold: 23 medl. Herre og damehold har været ude at tjene penge til afdelingen.
-Floorball: 12 medl. David Bekker – flyttet til Jylland – startede dette hold. Drengene klarer sig vældig godt. De har fået en superfin træner fra Vissenbjerg.
-Petanque: 55 medl. Gerde Høj styrer her løjerne, og det går rigtig godt.
-Gym & fitness: 360 medl. En tilgang i forhold til 2016 på 160 medl. Der er gymnastikopvisning d. 24.3.2018 kl. 13.30 i Svanningehallen.
-Stå op til noget godt: 72 medl. Mødes tirsdag formiddag i hallen under Gerdes kyndige ledelse.

Bestyrelsen opfordrer til, at man finder nogle nye tiltag, der kan foregå i hallens ledige timer – om formiddagen. Så hvis nogen ligger inde med ideer, så kom endelig frem med dem.

Fugleskydning 2017 gav 25000 i overskud og havde 145 med til fugle-festen. Der bliver nogle nye tiltag til fugleskydningen i år.

Hallen og idrætsforeningen har et tæt samarbejde. Hallens budget er lidt presset, selv om der er kommet et extra tilskud fra kommunen på 46.000 kr. Kommunen var meget imponeret over det vælgermøde, vi afholdt her i hallen i forbindelse med kommunalvalget.

Idrætsforeningen har en god økonomi, så vi giver hallen et tilskud på 50.000 kr. og vi overlader cykelløbet ved fugleskydningen til hallen. Det giver også lidt penge.

Derudover søger idrætsforeningen penge fra fonde til en planlagt udvidelse med en multihal – ca. 300.000 kr. Udvidelsen skal være ud mod Lindegårdsvej og bruges til fitness afdelingen. Det slider for hårdt på spinningcyklerne, når de skal ryddes væk efter hvert brug. Men mere plads, vil selvfølgelig også give flere medlemmer, så der skulle helst også komme lidt flere penge i kassen.
Der er årsmøde i hallen d. 15.3.2018 kl. 19.30, hvor man kan høre mere om udvidelsen.

Infoskærmene: 1 i hallen – 1 i Orlas Brugs og 2 på skolen fungerer vældig godt. Alle er velkomne til at få noget lagt på skærmene. Henvendelse om det til Birgit Bendtsen og Hanne Søndergård.
 
Projekt Baunebjerg er under opbygning. Projektet har fået 28.000 kr. fra kommunens borgerbudget, og det ender med at blive et vældigt attraktivt område.
 
I Faldsled er et lignende projekt under opbygning. Man kan se beskrivelse og tegninger om projektet på beboerforeningens generalforsamling d. 19. marts 2018 i Faldsled gamle Skole.
 
Nyt æresmedlem i FS: Gerde Høj Hansen. Gerde har været aktiv i foreningen i 50 år – 50 år!!! – Gerde lægger i øjeblikket sine kræfter i Petanque afdelingen samt i tirsdags aktiviteten ”stå op til noget godt”. Gerde hjælper også til, når der arrangeres bankospil.
 
Børge Brygger pokalen blev tildelt Olga Lindekilde for at være en god kammerat og en god hjælper i petanque afdelingen.
 
Mette Gregersen er stoppet som formand for fodboldafdelingen, men vil gerne hjælpe det nye fodboldudvalg, blot som menigt medlem. Mette blev hyldet for sit mangeårige og kæmpe store engagement fodbold – både
lokalt og på Fynsplan.
 
En stor tak til alle omkring idrætsforeningen. Tak til Rikke, trænere, ledere, udvalg og alle, som har gjort en indsats for idrætsforeningen.
 
Valg: Alle valg til bestyrelse og indstilling af udvalgsmedlemmer var genvalg. To suppleanter så dagens lys: for fanebærer Rasmus Brink Pedersen og for sekretær Jakob Bruun Østerberg.
 
Økonomi:
Medlemskab og enkelte udvalgs indtjening minus udgifter: 123.420 kr.
Budget for 2019: indtægt 936.000 kr. Udgift 872.000 kr. Overskud 64.000 kr.
 
Afslutning:
Kaffe og kage til alle, mens snakken gik lystigt.
 
 
 
GENERALFORSAMLING I DANSKE SENIORER SVANNINGE
Generalforsamlingen blev afholdt i Svanninge Sognegård D. 4.1.2018 - ca. 40 personer var mødt frem.
Formanden Ernst Jørgensen bød velkommen og takkede for flot fremmøde.
Egon Jørgensen blev valgt til dirigent – god som han er til at styre en forsamling.
Der blev holdt 1 minuts stilhed for årets afdøde medlemmer.
Formandens beretning var præget af stor optimisme: Styr på økonomien – 250 medlemmer – 3200 til vore arrangementer – ”det er svært at få armene ned…” sang formanden.
Vi fik herefter en gennemgang, hvad 2017 året har budt på af aktiviteter og udflugter. Der har været stor tilslutning og bestyrelsen vil lægge sig i selen for at finde lige så gode aktiviteter til det kommende år.
Senior-onsdags-cafeen er et kapitel for sig selv. Her er så flot opbakning fra medlemmerne, at aktiviteten er blevet landskendt.
Formanden sagde tak til Johnny og ønskede ham alt godt i fremtiden, og velkommen til den nye vært, Henrik. Der lød også en tak til alle, som Danske seniorer samarbejder med.
Regnskabet ligger ved Henning, hvis nogle vil se det – men tallene er fine.
Til slut lød en stor tak til Jytte og Henning, som gør et stort stykke arbejde i foreningen. De blev udnævnt som æresmedlemmer.
Efter generalforsamlingen holdt Esther Rützau et kort foredrag om jøderne på Østrupgård omkring 2. verdenskrig – rigtig interessant.
Børge Hedemann fortalte om sin opvækst i nærheden af Østrup Gård.
 
ADVENTSFEST I SOGNEGÅRDEN
Hundrede mennesker var samlet i Sognegården. En hyggelig eftermiddag med børn fra Svanninge Skole. De gik Lucia og sang den skønne Lucia sang.

Alle fik slik og æbleskiver - kaffe til de voksne. Derefter var der gang i den rundt om det store flotte juletræ, der nåede helt op til loftet. Vi sang "på loftet.." og "nu ´ det jul igen" -- jo, der var fart på og både børn og voksne hyggede sig.

Så kom Kisser og Søren. De sang og underholdt os et par timer. Rigtig rigtig hyggeligt.

Pusser 
 
Trafik i Faldsled dec. 2017.

Lige før jul 2017 mødtes lokalrådet med Reyhaneh fra kommunens vejafdeling.

På dagsordenen var trafikken gennem Faldsled.

Lokalrådet kom med et forslag til kommunen gående på, at vejbumpene skal fjernes, og i stedet opsættes i begge ender af byen stærekasser, der kan ”snakke sammen”.

Nu er man desværre ikke nået så langt i udviklingen af disse stærekasser, at vi kan satse på det. Men vi har tilbudt at være forsøgskaniner for stærekasserne, og Reyhaneh vil gå videre med vort forslag til politikerne.

Indtil stærekasserne kommer, skal der selvfølgelig ske noget andet i byen.

I 2018 skal der ny asfalt på strækningen, der har været gravet op i forbindelse med kloak-/vejarbejde. Hvis vi i den forbindelse fjernede det meget omtalte bump ved den gamle skole, så kunne der lægges ny asfalt også hen over dette sted.

Kommunen forslog at man beholder bumpet, og at man måske kunne lægge asfalt ind til bumpet, så det blev lidt ”udjævnet”. Vi synes stadigvæk, at bumpene skal fjernes, og ny asfalt lægges henover.

Udover dette med bump foreslog vi, at der etableres fortov fra Strandparken og ud til lidt forbi busstoppet i sydlig ende af byen.
Der har også været hanvendelse til kommunen om fortov i "den anden ende" af Faldsled. Vi synes, kommunen skal se på dette igen.

Reyhaneh var en meget positiv lytter til vores forslag, men hun er jo ikke ene om at bestemme, så hun skal have det med ”hjem” at vende, og vi vil efterfølgende få besked.

 Pusser
 
Ældrerådsvalg 21 nov 2017
Af Ernst Jørgensen

Ældrerådsvalg for Faaborg-midtfyn blev afholdt den 21 november 2017 som et fremmødevalg,det vil sige at det blev afholdt samme dag som kommunevalg og i samme lokale ,dog med egne stemmeboks og egne valg tilforordner.
Det er første gang at der bliver holdt fremmødevalg og der kunne stemmes på de opstille kandidater over hele kommunen .Ved den kommunale samlægning af de 5 kommuner blev det aftalt at der skulle vælges 3 medlemmer fra hver kommune, der er i alt 15 medlemmer, de blev valgt ved brev afstemning uanset antallet af ældre over over 60 år i de forskellige gl kommune, efter 12 år med fåborg -midtfyn kommune måtte vi se væk fra de gamle kommune grænser og stemme på hvem som hver enkelt syntes bedst egnet til at være i ældrerådet..

Der var ved den gamle afstemnings form en forholds vis lav stemme afgivning omkring 50 pct for at få en større stemme pct og derved give ældrerådet en større folkelig opbakning blev der fremmøde valg derved kom stemme pct op 68,28 lidt under kommunevalg .

Der var opstillet 22 kandidater hvoraf 15 skulle vælges det blev for gamle faaborg kommue et godt valg der blev valgt 6. Set med lokale øjne fik vi 2 valgt, Hanne Storm -Niels Peter Ellegaard nu er det ikke kun lokale interesser de skal varetag det er de ældres, uanset hvor vi boer i kommunen ,men derfor skader det ikke med godt kendskab til dem der bliver valg.

Ser vi på hvor de ældre i kommunen bor er det vel en mere retfærdig fordeling af ældre råds medlemmer, men kunne måske havde ønsket os bedre fordeling af mandater rundt omkring ,men så gælder det om at møde op på opstillingens mødet og få folk opstillet og valgt.
Lov om retsikkerhed siger at der skal nedsættes et ældreråd ifølge lov om retsikkerhed og admistration på det sociale område skal kommunenalbestyrelsen nedsætte et ældreråd .Så hvis der ikke var nogen der ville vælges skal kommunen nedsætte et ældreråd

Lige lidt tal i hele Faaborg-midtfyn kommune 15553 over 60 år
Af givende stemmer i hele faaborg-midtfyn 10607
Faaborg gl kommune stemme berettige 6481
Af givende stemmer 3900 så er det hele vel retfærdig

Valg til lokalråd 2017:
 
Så er valg til lokalrådet overstået – og det er gået rigtig godt.
Der var 656, der stemte, hvilket er 62 % af afgivne stemmer til kommunalvalg – flot, flot.

Ind i lokalrådet er kommet:

Henning Bahl, Faldsled
Pusser Hansen, Millinge Mark
Niels Erik Jensen, Svanninge
Susanne Jervelund, Grubbe Mølle
Henning Wiesinger, Steensgaard
Erling Andersen, Faldsled
Jan Andresen, Faldsled
Jørgen Bygebjerg, Svanninge

Disse mennesker glæder sig alle til lokslrådsarbejdet - og alle borgere er velkommen til at henvende sig, hvis der er spørgsmål - gode råd eller blot til en hyggelig snak.
 
Hilsen det nye lokalråd.
 
Borgerbudget 2017:
 
Kommunen har i år besluttet, at borgerne skal bestemme, hvad pengene fra borgerbudgettet skal gå til. Derfor var det nødvendigt med afstemning om de 2 projekter, der er i spil:
 
Projekt 1: Ansøgning fra Faldsled Bypark om tilskud til aktivitetsområde på den nedlagte fodboldbane ved Den gamle Skole.
Projektet går ud på etablering af badehuse, petanquebane, beach volley og andre ting, der relaterer til stranden.

Projekt 2: Ansøgning fra Baunebjerg udvalget om tilskud til udgravning af søer og afgravning af jord, hvor bålhytte og madpakkehus skal placeres på Baunebjerg området.
Projektet går endvidere ud på etablering af lege- og aktivitetsområde på arealet, nye boldbaner, trampesti i hele området, en indhegning til dyr m.m.

Afstemningen gav projekt 1: 281 stemmer
Afstemning projekt 2: 354 stemmer
Ugyldige: 21 stemmer

Baunebjerg vandt derfor afstemningen og de 28.500 kr. fra kommunens borgerbudget
 
Borgerbudget 2016
Årets borgerbudget er skudt i gang. Pengene udbetales nu i mindre portioner og i vores område er valgt 7 personer, der skal udvælge det eller de projekter, der skal have penge.
Pengene til vores område er 150.000 kr. Alle kan fremsende et projekt og derved have mulighed for at få del i omtalte penge.
Projektet skal overordnet medvirke til at kommunen får flere tilflyttere.
Projekterne kan forholde sig til bosætning, beskæftigelse og erhverv, forbedring af rammevilkår i lokalområdet samt til borgertilfredshed og omdømme.
Ansøgning skal indsendes senest d. 15. november 2016 på aktionsgruppenfaaborg@gmail.com