2017

Referat fra lokalrådsmøde d. 15.11.2018  

Til stede: Niels Erik – Susanne – Jan – Erling – Henning B – ref. Pusser
afbud: Henning W
 
Niels Erik og Pusser tager til kommunens velkomstmøde for tilflyttere. Der er tilmeldt 4 tilflyttere fra Faldsled.

Vi diskuterede, om vi skal have den fællesforsikring, vi har gennem Fynsland. Jens Peter sender os noget på skrift. Derefter kan vi se, om det er noget, vi har noget ud af. Sagen om ”flagstangen ved hallen” blev ikke dækket, da der var for stor selvrisiko ved at bruge forsikringen.

Træffemøde med kommunen: referat kan læses på vores hjemmeside under ”det sker” og ”lokale nyheder”

Energimøde i Sognegården trak ca. 50 mennesker til. Positivt møde – 10 energitjek blev aftalt.

Susanne og Pusser tager til egnsmøde/Fynsland på rådhuset d. 21.11 kl. 19.00

Vi skal deltage næste år i borgerbudget. Vi vil ikke deltage i møderne og vi vil ikke holde afstemning om projekter. Vi vil gøre som Ringe har gjort i år: 2 projekter deler pengene uden afstemning.

Stigruppen har udarbejdet et sti-forslag fra Øhavsstiens start i Faldsled ind over Damsbo skov – Håstrup – Trebjerg og på Øhavsstien igen.
Endnu et forslag kunne være en sti mellem Horne og Svanninge Skoler, hvor børnene kunne cykle uden at komme på landevejen. Forslaget bringes til stigruppe møde d. 29.11. i Haastrup.

Palle Søby/avisen har møde med Søren Kristensen ved ”banan svinget”, men ingen fra lokalrådet kan deltage, derfor tager Henning B. kontakt til Palle Søby om, hvad vore holdning er til ”fortov gennem Millinge” samt regulering af ”banansvinget”.

Gadekærlauget har fældet og ryddet op omkring gadekæret. Kommunen kører grenaffaldet væk. Afløb og tilløb skal renoveres og stendiget skal reetableres. Plastiksteler omkring kæret skal væk.

Hjertestarter foreningen har fået afslag fra Tryg om en ny hjertestarter ved Brugsen. Den eksisterende er repareret og kan bruges.
Der skal etableres en hjertestarter forening mellem vores 5 hjertestartere: Faldsled – Faldsled Havn – hallen - Sognegården og Brugsen. Paw i Millinge vil gerne tage sig af dette.

 2 nyheder: 1: åbent vandløb etableret på Oldtidsminde. 2: Ny erhvervsvirksomhed med stenhøjsplanter i Hornegyden.

Husk jul i Faldsled søndag d. 25.11 hele dagen.

Næste møde: mandag d. 7.1.2019 kl. 19.00 i hallen

 

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 27.6.2018 kl. 19 i hallen.
Til stede: Niels Erik, Jan, ref. Pusser
Afbud: Henning W., Henning B, Erling og Susanne

1- Formanden havde fået henvendelse fra Orla Brugs, om at hjertestarteren ved Brugsen er kaput.

Vi fik samtidig henvendelse fra en borger -Paw Skøtt– om samme emne, og allerede nu er der nedsat en ad hoc gruppe, der vil skaffe penge til en ny hjertestarter.
Gruppen består af Niels Erik og Orla samt Paw som tovholder.

2- Der er nedsat en ”stigruppe” i lokalrådenes regi. Niels Peter, Håstrup og Elna, Horne er tovholdere i dette projekt, som skal fremme folks adgang til naturen gennem sammenhængende stier på tværs af lokalrådenes grænser. 1. møde bliver først i august.


3- Vi indkaldes af kommunen til et møde om fortov i Millinge og sikring af ”det runde hjørne”, så man kan komme mere trygt over vejen på dette - i trafikal henseende - grimme sted.

Med til mødet kommer skolebestyrelse for skolerne Svanninge/Horne, 2 prs. fra lokalråd i Horne og i Svanninge samt et antal prs. fra kommunen. Susanne Madsen – beboer på Assensvej – bliver også inviteret. Endnu er dato ikke fastlagt, men det bliver sidst i juli.

4- Niels Erik og Pusser tager til et møde med ”Vores Faaborg og Egn”, hvor emnet er: ”hvad kan vi gøre for jer? – hvad kan vi sammen gøre bedre.?”

5- Koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen har bedt om at komme med til et møde i vores lokalråd.
Niels Erik kontakter hende telefonisk for at fortælle hende datoen og hun bliver derefter indkaldt samtidig med jer.

6- Næste møde: 28.8.2018 kl. 19.00 i Svanningehallen.

 Pusser

 

 

 Referat fra årsmøde i Lokalrådet d. 19.4.2018. Afholdt i hallen.  

Til stede var 2 personer ud over bestyrelsen. Afbud fra Henning W.

Velkomst ved formanden Niels Erik Jensen.
Herefter en gennemgang – som man gør ved årsmøder – af nogle af rådets aktiviteter og arbejdsområder i det forløbne år.

Syrenprojektet ved Gruppe Mølle, hvor et syrenhegn på 120 m er opdelt i forskellige måder at behandle hegnet på.:

 1- et stykke, hvor kommunen klipper med deres hegnsklipper – sådan som det foregår langs vejene.

2- et stykke, som er udtyndet, som man gjorde i gamle dage, hvor man brugte de afklippede grene til ris brænde.
3- et stykke opdelt i 7 mindre, hvor vi hvert år klipper et nyt stykke helt tilbage. Her ser vi, hvordan stykket år efter år gror op igen.
Det bliver spændende at følge syrenhegnets udvikling. Der er ”åbent hegn” ved Grubbe Mølle den 19. maj kl. 14 til 16. Hvis vejret arter sig, kan man få en kop kaffe med en syren-kage til.

 Faldsled Bypark – Faldsled Strandpromenade - ja navnet på projektet er ikke fastlagt endnu. Men projektet er fastlagt.

Ved den gamle skole i Faldsled bliver den eksisterende boldbane lavet om til et kæmpe aktivitetscenter med en promenade, der starter ved skolen og først slutter langt ude i vandet.
Langs denne træ-promenade ligger alle aktiviteterne på sydsiden: aktivitetsbane-træningsstation-petanque-trivselstelt-tribune og scene.
På nordsiden ligger: boldbane-krolfbane-toilet-beachvolley-hyggekroge-udekøkken-badehuse-sauna.
Hele promenaden slutter i vandet med badebroen.
Dette ”lille” projekt koster 4,5 mill. – det kan godt være, vi skal finde penge hos nogle venlige mennesker – men glæd jer, det bliver godt.

 Affald:

Vi har to af Haastrups ”vejsvin” stående på prøve i vort område – og vi kan se, de har en effekt.
Ved vor nylig afholdte affaldsindsamling, kunne vi tydeligt se, at ikke så meget skrald lå på de veje, hvor vejsvinene står.
Lokalrådet arbejder derfor med at få lavet vores egne affaldsstativer til opsætning uden for bebyggede områder. Vi har fået kommunens accept – selvfølgelig med nogle restriktioner.
Vi er ved at etablere kontakt til en teknisk skole i Odense for at se, om vi kan få stativerne lavet til en overkommelig pris.
Udformningen bliver ikke ”vejsvin” men mere over i noget med trolde – svaner eller lignende. Det ligger på tegnebordet i øjeblikket.

 Gadekæret i Svanninge:

Vi er med i kommunens fællespulje for oprensning af gadekær. De oprenser 3 gadekær om året.
I 2018 oprenses gadekær i Åstrup – Krarup og Freltofte, og vi er rykket lidt op på listen, da vi har et gadekærslaug til at passe vores gadekær.
Lauget består af 5 personer boende omkring gadekæret.

 Gadekærlauget må fjerne træer og anden bevoksning i og omkring gadekæret – selvfølgelig i samarbejde med lodsejerne ved kæret. Kommunens Maiken Asserbo, vil gerne bistå med råd og vejledning.

 Stendiger:

Vores smukke stendiger er desværre ikke så smukke længere. Kommunen vedligeholder dem ikke, og menig mand må ikke røre stenhegnet. Hvis en ejer ønsker at renovere sit stendige, må han søge om dispensation, og der er meget skrappe regler for opsætning. Bl. andet skal det opsættes af en professionel efter bestemte forskrifter.
Når kommunen slår hegn og grøfter, vælter de meget ofte sten ned fra digerne. Disse sten ligger så bare og flyder i grøftekanten. Men det er nok fordi kommune ikke har en ”professionel” til at lægge stenene på plads.

 Skerningehøj:

Jættestuen Skerningehøj forfalder i lighed med stendigerne også. Nationalmuseet har restaureret jættestuen i 1910 og i 1943, men siden har ingen gjort noget.
Kommunen gør ingenting ved den vedligeholdelsesmæssigt. Kun hvis ”de arkæologiske værdier” er i fare, træder kommunen til, men ellers gør de ingenting. Græsslåning og oprydning efter besøgende påhviler ejeren.

 Lokalrådets økonomi:

Der indestår 29.442 kr på lokalrådets konto. Pengene kommer fra tilskud fra kommunen – overskud på høstfestival – reklamer på hjemmesiden.
Udgifter har lokalrådet til hjemmeside, møder og i år valg.
Hvis nogen ønsker at se regnskabet, ligger Henning Bahl inde med det.

 Fremtiden:

På side 3 i Lokal Nyt nr. 6 2018 ”nyt fra lokalrådet” kan du læse om vore tanker om fremtiden.

 

 

Referat fra lokalrådsmødet d. 5.3.2018 i hallen

 Til stede: Niels Erik – Jan – Erling – ref. Pusser – Tina og Ilse fra rideklubben

Afbud: Susanne – Henning B - Henning W – Bygebjerg.

 2 gæster fra Østerby Sportsrideklub. Vi snakkede en del om, at de skal bruge Lokal Nyt. I første omgang kan de sende datoerne på deres aktiviteter til Rikkes kalender. Vi vil bede Grethe eller Susanne Stald om at lave en artikel til bladet om rideklubben. Vi skal også have link mellem lokalrådets hjemmeside og ride klubbens. Vi snakker med Signe Pardorff om, hvad kommunen fremadrettet vil med ride klubber – primært Østerby Sportsrideklub.
  
 Jan og Erling deltog i Fynslands årsmøde i Vester Hæsinge. Der blev snakket om: forsikring – samarbejde mellem lokalråd – ”Bo gratis i et prøvehus” for tilflyttere – fælles sekretariat for de små foreninger – borgerbudget – fremlæggelse af vort handleprogram // men intet konkret blev besluttet. Anne Mortensen vil deltage i et lokalrådsmøde, hvis hun bliver inviteret.

 
Jens Peter Jacobsen har spurgt, om vi vil med i et syrenfestival udvalg. Det har jeg sagt ja til, og jeg håber, Susanne vil gå ind i arbejdet. Det vender vi tilbage til. 

 
Høstfestivalen bliver kørt med Bruno som primus motor. Der er kommet en ny styregruppe – de er fuld af gode ideer. Deres næste møde er d. 14.4. Vi får nok et referat.

 
Lokalrådets årsmøde bliver d. 19.4.2018 kl. 19.30 i hallen. Undertegnede laver plakater til ophængning i hallen – brugsen – på facebook og på infoskærme. Erling hænger op i Faldsled.

  
Næste lokalrådsmøde d. 10.4.kl. 19.00 i hallen

 
Ref. Pusser

 

 Referat fra lokalrådsmøde d. 15.1.2018
 

 

 Afbud Henning B – J. bygebjerg – rideklubben
Til stede: Niels Erik – Erling – Henning W – Jan – Susanne – ref. Pusser

 
1- Velkomst til rideklubben venter til næste møde – de meldte afbud.
 
2- Vi vil spørge rideklubben, om de vil komme med et oplæg til etablering af rideruter i vores egn.
 
3- Både kommune, Fynsland og andre sender hele tiden invitationer til div. møder og samlinger. Pusser videresender disse invitationer til jer, men vil gerne ha´ tilbagemeldinger, om hvilke møder, I kan deltage i. Vi skal ikke møde op alle 8 mand, men en tilbagemelding gør, at I kan få besked om, hvem der skal deltage i de forskellige møder.
De næste møder er: Borgerbudget d.18.1. kl. 18.30 i X-huset (Pusser deltager)
Inspirationsdag ang. tilflyttere d. 27.1. kl. 15 til 22 på Boltinggård gods, Ringe. (N.E & P deltager)
 
4- Affaldsindsamling er d. 22.4. kl. 10-12. Start ved Brugsen i Millinge - Susanne skriver til Lokal Nyt.
Affaldsstativer med trolde arbejder vi med igen. Niels Erik finder et telefonnummer til den produktionsskole, der lavede affaldssvin for Håstrup. Pusser spørger kunstnerne, om de vil tegne en trold, der kan bruges som ”ansigt” på skraldestativerne. Susanne kommer med et mål på trolde-ansigtet.
 
5- Pusser spørger Knud Hermann, om lokalråd og Lokal Nyt må holde årsmøde samme aften. Forslag til dato for årsmøde d. 19.4.2018 kl. 19.00 

6- Næste lokalrådsmøde mandag d. 26.2.2018 kl. 19.00

 

 

 

Referat fra konstituerende lokalrådsmøde
d. 4.12.2017 i Svanningehallen.
 

Til stede: Jan – Niels Erik – Henning B – Erling – Jørgen B – ref. Pusser
Afbud: Susanne – Henning W 

1- Velkomst ved Niels Erik Jensen 

2- Konstituering:

Formand Niels Erik Jensen, Svanninge
Kasserer og næstformand Henning Bahl, Faldsled
Sekretær Pusser Hansen, Millinge Mark
Web side Susanne Jervelund, Grubbemølle & Pusser
I lokalrådet er desuden:
Erling Andersen, Faldsled
Jørgen Bygebjerg, Svanninge
Jan Andresen, Faldsled
Henning Wiesinger, Steensgaard

 3- Borgerbudget:
Kommunen indkalder til et evalueringsmøde i det nye år. Niels Erik, Henning B og Pusser deltager.

 4- Fremtid:
Årsmøde ligger i april.
Udviklingsplanen skal fornyes i løbet af 1. halvdel af 2018.
Henning B og Pusser tilrettelægger og indkalder til et stormøde, samt ansøger kommunen om penge til afholdelse af møde samt trykning af udviklingsplanen.

 5- Evt.:
Hvad foregår der i udvalget???? – Vi ønsker at udvikle vort område i positiv retning. Alle – i udvalget og i befolkningen – kan komme med forslag til ting, vi skal arbejde med. Vi forsøger at lægge emnerne ud i ad hoc grupper, så vi i lokalrådet kan ”nøjes med” at være tilsynsførende.
Vi har arbejdet med trafik i Faldsled – sikker cykelvej Millinge/Faaborg – sikkerhed v/hallen, været i kontakt med ”sind” (psykisk sygdom) – opsat bænke – fortov/cykelsti i Millinge. Dette er kun et lille udpluk af vore aktiviteter.

 6- Næste møde er d. 15.1.2018 kl. 19.00 i Svanningehallen.

 

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 2.11.2017 i hallen

Mødt: Niels Erik-Bygebjerg-Henning B -Erling-Jan-ref. Pusser

 Afbud: Susanne-Henning W

 1-Præsentation af 2 nye kandidater til lokalrådet, Erling Andersen og Jan Andresen, begge Faldsled.

 2-Vi får trykt en stemmeliste ved Tiger produktion (1000 stk.)  

 3-Vi prøver om vi kan at nå at sætte en kandidat liste i Lokal nyt.

 4-Bemanding af campingvognen ved valget d. 21.11.2017:
Kl. 8.00 Erling og Pusser
kl. 10.00 Bygebjerg
Øvrige lokalrådsmedlemmer kommer i takt med, de får fri fra arbejde.
(
Poul henter campingvogn d. 20.11)

 5-Trafik i Faldsled: Vi sender en anmodning til kommunen om at mødes med os i Faldsled og se på forholdene uden beboernes indblanding.

 5-Borgerbudget: Henning laver en ansøgning med budget til et projekt på sportspladsen i Faldsled. Fremsendes til undertegnede senest d. 5.11.2017

 6-Skolen vil plante 400 træer på bakken ved kunstgræsbanen. Undertegnede sørger for, at skolen informerer idrætsforeningen om, hvilke træer der er tale om. Der må ikke stå løvfældende træer i nærheden af banen.

 7-Næste møde er til optælling af stemmer i Sognegården d. 21.11.2017 kl. 20.00 

Ref. Pusser
 
 

 

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 12.10 i hallen 

Til stede: Henning Bahl – Niels Erik J – Susanne J – ref. Pusser
 
Vi snakkede om borgerbudget, og hvordan vi griber tingene an. Undertegnede laver et udkast til et indlæg i Lokal Nyt. Det udkommer d. 26.11.2017, så folk skulle nok kunne nå at reagere på en opfordring til at henvende sig med nogle forslag til projekter.
 
Vejbump i Faldsled er under beskydning. Undertegnede skriver til kommunen, og beder om et referat af det stormøde der var med kommune og beboere i Faldsled. Vi vil gerne have en melding om, hvad kommunen har besluttet sig for vedr. vejbump og om vi evt. skal holde endnu et stormøde. Lokalrådet har aldrig anbefalet vejbump – det er noget, vi er skudt i skoene.
 
Valg til lokalrådet foregår d. 21.11.2017 ved sognegården. Vi låner en campingvogn ved Campingcentret. Vi har fået lovning på 2, hvis vi beslutter at stå ved afstemningsstedet ved Faaborghallen.

Opstillede personer
Henning Bahl – Henning Wiesinger – Susanne Jervelund – Niels Erik Jensen – Jørgen Bygebjerg – Pusser Hansen
Nye: Jan Andreasen, Faldsled – Erling Andersen, Faldsled
 
Næste møde: 2.11.2017 kl. 19.00 i hallen 
 

 

 

Referat af Lokalrådsmøde den 14.9.2017
Til stede: Susanne – Niels Erik – Henning B – ref. Pusser

 1- Fællesforsikring blev underskrevet af formanden og kan blive afleveret til kommunen/Fynsland på onsdag. Henning skal betale 1500 kr. for at vi er med i ordningen.

2- Vedr. borgerbudget: Vi laver et opslag i næste Lokal Nyt, hvor vi indkalder projekter fra lokalbefolkningen. Herefter vil der være en afstemning om, hvilket projekt, der skal have kommunens penge.
3- Høstfestivallen har pt. kun Bruno Clausen i udvalget. Lokalrådet vil tage en samtale med Bruno, Tina, Rikke og Anitta. Vi vil finde ud af, hvad høstfestivallen har af fremtidsudsigter.
4- Lokalrådsvalg: Vi vil samarbejde med Håstrup, da vi har samme afstemningssted. Pusser snakker med Håstrup om fælles plakat.
Vi finder en campingvogn, vi kan afholde valget i. Pusser spørger Campingcentret. Vi overvejer at holde et valg også ved vor afdeling i Forum Faaborg.
Vi skal have lavet et par bannere med ”lokalrådsvalg i Faldsled-Svanninge-Millinge”—Niels Erik finder priser.
Vi skal have priser på 1000 stemmesedler – evt. med et par sponsorer på bagsiden. Pusser spørger på priser.
Nye kandidater: Erling Andersen, Faldsled – Jan Andreasen, Faldsled. Pusser spørger Mads Dorow og Line, ”Fauer Web”.
Sidste tilmelding til opstilling: 10.10.2017
5- Susanne får pris fra produktionsskolen på en låge i syrenhegnet ved Grubbe Mølle.
6- Der holdes trafik-møde i Faldsled gl. Skole d. 26.9.2017 kl. 17 til 19. Der kommer et par mand fra kommunens vejafdeling og snakker om trafikforhold i Faldsled. Alle er velkommen.
7- Næste møde i lokalrådet: d. 12.10.2017 kl. 19.15, hvor vi laver opstillingslister til valget.
 

 Lokalrådsmøde tirsdag d. 1.8.2017 i hallen
Til stede: Susanne, Henning B. og ref. Pusser.

 1 Fra sidste møde: Susanne har snakket med arvinger efter Birgit Bjerre og museet i Vejen om samarbejde om at bruge Birgit Bjerres trolde i nogle af vore projekter. De vender tilbage, men er ikke afvisende.

2. Niels Erik skulle snakke med folkene omkring rideklubben. Måske var det en ide at indkalde alle parter til et møde. Det tager vi op på næste møde.
3. Kommunen har lavet en udviklingsstrategi – og i et tillæg dertil er forslag til udvidelse af sommerhusområdet ved Klintholm, ca. 30 huse. God ide, da der er sommerhuse i området i forvejen.
4. Der foreligger et kort over de syrenhegn, kommunen gerne vil nedskære. Vi vil forsøge at bevare syrenhegnet ved Grubbe Mølle som forsøg med nedskæring – udtynding – og kommune klip.
5 Lokalrådet gav blomster til Karl Ejners bisættelse d. 27.7. Lilli har takket formanden.
6 Næste møde. 24.8.2017 kl. 19.00 i hallen.

Referat fra lokalrådsmøde 29.6.2017 i hallen

Til stede: Niels Erik – Susanne – Henning B – ref. Pusser

 1 – Borgerbudget: møde afholdt i Håstrup, hvor man blev enig om, at 9 lokalråd skal deles om 1/3 af 500.000. Det bliver ca. 19.000 til hvert råd, forudsat at rådet har en plan med, hvad pengene skal gå til – og om kommunen accepterer planen. Vi har resten af året til at finde et projekt, så det skal nok gå. Susanne finder ud af, hvad der skal til, for at vi kan få pengene

2 – Sct. Hans: afholdt af Den nye jagtforening og Lokalrådet. Niels Erik var primus motor i opsætning af telt og hoppeborg. Vi indkalder jagtforeningen til møde med lokalrådet. Vi skal snakke planlægning af Sct. Hans 2018, og hvem gør hvad

3 – Vejtrolde. Susanne har henvendt sig til Vejen Kommune, som har mange projekter med Birgit Bjerre-trolde, og kommunen der har givet en masse penge til disse projekter. Vi vil arbejde hen imod at vores skraldespande bliver ”vejtrolde”

4 - Folkemindesamlingen laver udstilling i Faldsled – om kunstneren Rune Kidde.

5 - Niels Erik skriver i Lokal Nyt om lokalrådsvalget og opfordrer folk til at stille op.

6 - Den nye rideklub i Millinge – Østerby Sportsrideklub – mangler græsningsmuligheder til deres dyr. Niels Erik tager som en start en snak med naboen Jens Erik, om der er mulighed for, at rideklubben kan leje sig ind på hans jord.

Næste møde: tirsdag d.1.8.2017 kl. 19.00 i hallen.

PusserLokalrådets årsmøde blev afholdt på Svanninge Skole d. 6.4.2017, og ud over medlemmer af rådet, mødte 5 personer op for at høre om årets aktiviteter i lokalrådet.
Der blev budt velkommen af formanden og han havde lavet en lang liste med de opgaver, der var arbejdet med i 2016.:

Skraldespande vejtrolde - Syrenhegn Nyt Lokal Nyt -
Samarb mellem foreninger- Høstfestival Hvilebænke -
Gadekær i Svanninge - Kløverstier Alsforbindelse -
Spis-sammen-arr - Steensgaard - Velkomst til området - 
Udvikling af fødevarer lokalt initiativ - Affaldsindsamling - Fælles initiativ mellem 6 lokalråd - Forsikring -
Fælles kalender for hele vort område – Baunebjerg -

Alle emner blev livligt debatteret. Sidder der ude i de små hjem nogen, som er interesseret i oplysninger om de enkelte emner, er man velkommen til at skrive til sekretær Pusser Hansen, skovlyplantage@jubii.dk, så vil I straks få svar tilbage.

Vi snakkede selvfølgelig også økonomi. Lokalrådets kasserer styrer 4 konti tilhørende: Høstfestivallen – Lokalrådet – Hjemmesiden – Lokal Nyt. I alt er der et samlet indestående på 21.076,39 kr.

Der var ikke mødt nogen personer, der ville opstille til lokalrådsvalg til november, så der skal herfra lyde en opfordring til beboerne i Faldsled-Svanninge-Millinge om at overveje at tage en tørn for lokalsamfundet. Man kan eventuelt sige til Rikke i hallen, at man er interesseret – så formidler hun det videre. Ellers henvender man sig til formanden for lokalrådet, Niels Erik, njenggaard@gmail.com

Referat fra lokalrådsmøde den 14.3.2017 i hallen 

Til stede: Susanne – Henning W – Niels Erik – ref. Pusser 

1)   Susanne berettede om vores syrenprojekt, som består af forskellige typer beskæring af et syrenhegn ved Grubbe Mølle. Første etape er overstået: nedskæring af 6 meter af hegnet. Anden etape bliver udtynding af 40 meter. Næste år kører vi videre med nedskæring af yderligere 6 meter osv. Vi har lavet en folder, som kan ses på lokalrådets hjemmeside.  

2)   Det nye Lokal Nyt kom ”under lup”. Generelt var der stor tilfredshed med bladet, blot var der kommentarer om skrifttypen og evt. en mere farverig/munter forside. 

3)   Vi annoncerer om årsmøde i hallen, skolen, Brugsen, på infoskærme, på hjemmeside og på facebook. Vi annoncerer også om opstillingsmøde og vi gør alle en indsats for at finde nogle nye til lokalrådet. Mødet er d. 6.4.2017. Niels Erik og Henning W kigger på vedtægterne. 

4)  Lindegården er af kommunen sat til salg med ”mulighed for nedbrydning”. Susanne forfatter en skrivelse til kommunen, hvor vi udtrykker vort mishag med dette.
 

5)   Susanne, Niels Erik og Pusser er tilmeldt et kursus i ”landsbyledelse” arrangeret af kommunen. Vi håber her at kunne blive klogere!! 

6)   Affaldsindsamling den 2.4. starter kl. 10 ved Orlas Brugs. Håber der kommer rigtig mange. Vi skal både have rundstykker og forfriskninger. 

7)   ”vejsvinene” ligger stadig til behandling i kommunen. Der er forslag om, at ”vejsvinene” bliver til ”vejtrolde” og Susanne har lavet udkast til udformningen. 

8)   I Høstfestival ugen vil Kløverstien åbne endnu et interessepunkt, og der vil blive en ”åbningsmarch” lørdag d. 26.8.2017 kl. 10.00, start v/kunstgræsbanen. 

9)   Under evt. blev der snakket en del om den eventuelle fremtidige Als bro. 

 Næste møde er årsmødet den. 6.4.2017 kl. 19.30 i hallen. Vi møder ind kl. 19.00  

ref. Pusser

 

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 9.2.2017 – afholdt i folkemindesamlingen.

Til stede: Niels Erik – Susanne – ref. Pusser
Afbud: Karl Ejner – Henning W – Henning B – Bygebjerg

1 – Lokalrådets årsmøde er berammet til den 6.4.2017 kl. 19.30 i Svanningehallen
Dagsorden i flg. vedtægterne. Vi ophænger plakat om det i Brugsen, i hallen og informerer på infoskærmene 14 dage før årsmødet.
Der er samtidig opstillingsmøde til valg til lokalrådet. Dette annonceres på samme måde.

2 – Lokal Nyt bliver i denne uge sendt til trykkeri og kommer til uddeling i sidste uge i februar. Lokalrådet, bladudvalget og redaktionen mødes med pakkepigerne i Brugsen til et glas vin for at fejre, at vi er i hus med det første blad.

3 – Ved mad cafeen d. 22.2.2017 kommer Sparenergi og holder et foredrag om energirenovering og efterfølgende er der et firma, der snakker om varmepumper. Det bliver spændende og alle er velkomne.

4 – Susanne melder os til affaldsindsamlingen den 2.4.2017. a
Vi mødes v/Orlas Brugs til kaffe kl. 10.00, hvor vi uddeler ruter. Vi indsamler til kl. 12.00, hvor vi igen mødes i Brugsen til en afsluttende forfriskning. Vi håber, der kommer rigtig mange – tilmelding er ikke nødvendig.
Vi arbejder desuden med at få tilladelse til at opsætte affaldsstativer forskellige steder i området.

5 – Nye tiltag på fodboldbanen i Faldsled er i støbeskeen. Alt bliver lagt frem til debat, når der foreligger nogle færdige planer og tegninger af projektet. Det kommer til at koste nogle penge, som man selvfølgelig skal ud at skaffe gennem fonde og frivilligt arbejde.

6 – Lørdag den 18.2.2017 kl. 10-13 er arbejdsdag for alle med enten en motorsav eller et par arbejdshandsker.
Vi skal mødes ved Grubbe Mølle. Her er der et 120 meter langt syren hegn, der skal ”formklippes”.
I lokalrådet er vi rigtig træt af den måde, hvorpå kommunen klipper vores levende hegn.
Vi vil gerne afprøve forskellige klippemetoder på syren hegnet ved Grubbe Mølle. Mød op og hjælp os med dette projekt.

7 – Næste møde i lokalrådet: d.14.3.2017 kl. 19.00 i hallen

ref. Pusser

 

Referat fra lokalrådsmøde d. 4.-1.-2017 i hallen

Til stede: Niels Erik – Henning B – Susanne - ref. Pusser
Gæst: Maja fra ”sind”
Afbud: Henning W – Karl Ejnar – Bygebjerg – skolen

1 Maja Nussbaum er fra organisationen ”sind”, som samarbejder med kommuner om at inkludere psykisk sårbare personer i samfundet.

Vi fik en god snak om denne problematik og aftalte, at Maja skal skrive en artikel til Lokal Nyt, og den vil vi lægge på hjemmeside og facebook.

”Sind” efterlyser netværksambassadører, dvs. folk, der er behjælpelig med at udbrede kendskabet dette projekt og samtidig finde følgevenner. Følgevenner er folk, der en gang om ugen eller hver 14. dag vil tilbringe lidt tid med disse sårbare personer og hjælpe dem ud i lokalsamfundet.

Niels Erik står som kontaktperson til ”sind”, og har de behov for hjælp, snakker vi om det i lokalrådet. 14 øjne ser måske hurtigere nogle løsninger end 2 øjne.

2 Henning B skriver i samarbejde med beboerforeningen, en artikel til Lokal Nyt om have-container på havnen.

3 Vi hopper på kommunens forsikring af frivillige. Jens Peter sender os nogle papirer.

4 Lokal Nyt er blevet en selvejende institution og har fået en redaktion: Rikke Larsen, Grethe Hansen og Susser Lynghøj, regnskab Knud Hermann Der er udarbejdet vedtægter og nu søges der om cvr nummer til momsregistrering. Første nummer af Lokal Nyt udkommer sidst i februar.

5 Vejsvin. Susanne forfatter et brev til kommunen om tilladelse til at opsætte vejsvin. Pusser snakker med Christian, der laver disse affaldsstativer. Udformningen af stativerne skal være lidt anderledes end dem i Håstrup.

6 Den årlige affaldsindsamling melder Susanne os til.

7 Syrener: Susanne snakker med kommunen om klipning af syrenhegn. Vi vil lave et forsøg med at klippe hegn på forskellig måde.

8 Andre fremtidige emner: Malebog med Birgit Bjerre motiver – få Stampemøllen tilbage på den oprindelige plads – lav en organisation for ejere af gamle huse.

9 Lokalrådets årsmøde: torsdag d. 6.4.2017 kl. 19.30 i hallen, er samtidig opstillingsmøde til lokalrådsvalg. Niels Erik finder nogle stikord om dette til Lokal Nyt.

10 Næste møde: torsdag d. 9.2.2017 kl. 19.15 i hallen
ref. Pusser